VEDTÆGTER for

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VENNER – DIFV

Foreningen for tidligere og nuværende idrætsledere og venner af Danmarks Idrætsforbund - DIF.

§ 1 Formål

At være forum for DIF ´s tidligere og nuværende idrætsledere og andre venner (trænere, aktive, ansatte i DIF) og organisationer med interesse for DIF.

At samarbejde med DIF om aktiviteter, der har et fælles sigte på at skabe kontakt mellem tidligere og nuværende idrætsledere og udvikling af DIF ´s idrætsledere.

At bidrage til at medlemmerne orienteres om den idrætslige udvikling i Danmark og i udlandet.

§ 2 Hjemsted

Foreningens officielle adresse er:

Danmarks Idrætsforbunds Venner, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

§ 3 Medlemmer

Foreningen består af tidligere og nuværende idrætsledere i DIF, DIF ´s specialforbund og foreninger under disse  Foreningen optager også trænere, aktive og ansatte

i DIF, DIF ´s specialforbund og foreninger under disse.

Foreningen tilbyder desuden medlemskab til DIF ´s specialforbund og foreninger under disse samt til organisationer, der ønsker at markere deres interesse for DIF

gennem et medlemskab af DIFV. Sådanne medlemskaber giver ret til at stemme på foreningens årsmøde med 1 stemme samt ret til at deltage i foreningens aktiviteter for 1 person.

Ægtefæller og samlevere efter afdøde medlemmer kan optages som medlemmer.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

§ 4 Kontingent og indmeldelsesgebyr

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, og nye medlemmer betaler ved indmeldelsen et indmeldelsesgebyr. Det årlige kontingent og indmeldelsesgebyret fastsættes på årsmødet.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i 2 år, kan slettes af medlemslisten.

§ 5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der vælges på årsmødet for 2 år ad gangen. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc – udvalg efter behov.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Kassereren har bemyndigelse til at varetage alle økonomiske dispositioner, herunder alle transaktioner på netbank.

Bestyrelsen kan ikke drages til ansvar for foreningens forpligtelser ud over den til enhver tid værende formue.

§ 6 Aktiviteter

Bestyrelsen tilrettelægger foreningens aktiviteter, så der er et varierende aktivitetstilbud til medlemmerne. Det kan være flg.:

et week-end årsmøde inden udgangen af maj og et week-end møde om efteråret. Til sådanne møder kan der inviteres gæster af bestyrelsen.

I ulige år kan efterårsmødet erstattes af en week-end Nordisk konference, der arrangeres på skift mellem Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Desuden kan bestyrelsen arbejde med planlægning og gennemførelse af flg.:

egne aktiviteter af idrætsfaglig karakter eventuelt i samarbejde med DIF samt andre aktiviteter af interesse for medlemskredsen.

§ 7 Årsmøde

Ordinært årsmøde afholdes normalt inden udgangen af maj og kan kombineres med selskabeligt samvær.

Årsmødet indkaldes skriftligt med 5 ugers varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før årsmødet.

Dagsorden for årsmødet er:

1.- Velkomst

2.- Valg af dirigent

3.- Valg af stemmeudvalg

4.- Optælling af stemmeberettigede

5.- Bestyrelsens beretning

6.- Regnskab fremlægges i revideret form

7.- Behandling af indkomne forslag

8.- Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

9.- Valg (lige år):                                          Valg (ulige år):

      a) næstformand                                     a) formand        

      b) kasserer                                             b) sekretær 

      c) bestyrelsesmedlem                           c) bestyrelsessuppleant

      d) revisor 1                                             d) revisor 2

      e) revisorsuppleant

10.- Eventuelt

Valgene i pkt. 9 gælder for 2 år ad gangen. Kun medlemmer, der har betalt kontingent for det forløbne år, har stemmeret. Intet medlem kan stemme med mere

end 1 fuldmagt + egen stemme. Intet medlem er valgbart, hvis man ikke enten er personligt til stede eller har givet fuldmagt.

DIFV ´s regnskabsår er kalenderåret.

Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20 medlemmer forlanger det.

§ 8 Afstemning

Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves ved ændringer af vedtægterne mindst 2/3-del af de afgivne stemmer inklusive fuldmagter.

§ 9 Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning, som kun kan ske på et årsmøde med mindst 2/3-del af de afgivne stemmer inklusive fuldmagter, tilfalder foreningens

midler idrætslige formål efter årsmødets beslutning.

 

Vedtaget på stiftende årsmøde i Idrættens Hus den 9. feb. – 1991 og ændret på følgende årsmøder:

16. nov. – 1997, 15. nov. – 1998, 19. nov. – 2000, 14. nov. – 2004, 7. nov. – 2010,  6. nov. – 2011, 3. nov. - 2013, 26. okt. – 2014, 18. mar. – 2018 og 7. apr. - 2019.